ผู้สมัคร สว.สมุทรสงคราม ร้องศาล ถอดถอนผู้สมัครผิดกลุ่มไม่ตรงคุณสมบัติ

เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2567 18:42:26

สมุทรสงคราม - ผู้สมัคร สว.สมุทรสงครามร้องศาลขอให้พิจารณาถอดถอนผู้สมัครผิดกลุ่มไม่ตรงคุณสมบัติ ตั้งข้อสังเกตเหมือนเกณฑ์มาสมัครเพื่อโหวดให้บุคคลเป้าหมายได้ไปต่อ ศาลรับฟ้องนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 13 มิ.ย. นี้
          

 วันนี้ ( 11 มิ.ย.) นายวันชัย คนงาม ผู้สมัคร สว.อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มที่ 1 การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง และได้รับโหวตเลือกไปสู่จังหวัดฯ แล้ว ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งคำร้องไปยังศาลฏีกาคดีเลือกตั้งขอให้พิจารณาตรวจสอบ ตามที่นายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามได้รับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัตินายชญานนท์ ฮวดรักษา อายุ 61 ปี ชาวตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีประวัติประสบการณ์ทำงานในกลุ่มที่สมัครกลุ่มที่ 1 การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ให้ลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

นายวันชัย กล่าวว่า. การที่นายบัณฑูร ออกใบรับรองข้อมูลแนะนำตัวให้นายชญานนท์ ฮวดรักษา เป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.อ.ว.10 ) นั้น ขัดต่อมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และเห็นว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 107 พ.ศ. 2561 ถ้าหากให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถสมัคร สว.ในกลุ่มที่ 1ซึ่งผู้ที่สมัครได้ต้องเคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานท้องที่ได้รับค่าตอบแทนไม่ใช่เงินเดือนจึงเห็นควรให้ศาลคดีเลือกตั้งตัดสิทธิ์การสมัครบุคคลดังกล่าวออกจากกลุ่มที่ 1

นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดอื่นก็ยังมี อสม.ลงสมัครในกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกรหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน แต่ อสม.เป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการไม่ใช่เงินเดือนจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ที่ลงสมัครได้คือกลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆ หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน และกลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า หลังจาก กกต.จังหวัด มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ก็ยังสมัคร สว.ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4ได้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดจึงไม่มีมาตรฐาน สำหรับคำว่า "หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน" ดังที่ปรากฏข้อมูลในระบบ smat vote ที่ กกต.จัดทำระบบข้อมูลแนะนำตัวความรู้ ความเชี่ยวชาญ. จึงตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะมีนัยยะทางการเมืองที่อาจมีใบสั่งมาให้ลงสมัครเพื่อโหวตเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะมีการเกณฑ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. มาลงสมัครสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้ตนได้ร้องเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองและศาลปกครองได้รับคำฟ้องแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

อย่างไรก็ตามนายวันชัย กล่าวว่า ล่าสุดศาลจังหวัดสมุทรสงครามได้รับฟ้องและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 13.30 น.
           
สำหรับ นายวันชัย คนงาม อายุ 65 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ เป็นผู้สมัครสมาชิก สว. กลุ่มที่ 1 การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดก่อนเกษียณราชการ พ.ศ. 2562 คือเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเคยเป็นอดีตเลขานุการประจำคณะกรรมมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา
ที่มา : MgrOnline