สร.กฟผ.เสนอนำโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ฯบรรจุในPDP2024

เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2567 18:31:09

สร.กฟผ.ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังผลิต1,400เมกะวัตต์บรรจุไว้ในแผน PDP 2024
 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ปี 2555 - 2573 ซึ่งจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฯ ขึ้น แต่จะมีการถอดถอนโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาด 1,400 เมกะวัตต์ ออกจากแผน PDP 2018 โดยให้เหตุผลว่าต้นทุนค่าก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯสูงไม่คุ้มการลงทุน และมีผลกระทบกับค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังมีสายส่ง 500 เควี ที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนั้น

สร.กฟผ. ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลข้างต้น และจอชี้แจงจ้อเท็จจริงว่า 1.กฟผ. ได้ทบทวนการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีใหม่แล้ว สามารถดำเนินการได้เองทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดหาเชื้อเพลิง, การวางท่อก๊าซและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยมีต้นทุนโครงการที่ไม่เกินกรอบค่าไฟฟ้าที่กำหนด จึงขอให้ กฟผ. ได้มีโอกาสในการดำเนินการโครงการนี้ต่อไป

2. ปัจจุบันภาคใต้มีความเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอื่นสูงขึ้น ในอนาคตจะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและตอบสนองเหตุวิกฤตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีกว่าการพึ่งพาจากระบบส่งไฟฟ้า

3. การมีสายส่งขนาด 500 เควี รองรับเพียงพออยู่แล้ว แต่จากสภาพความเป็นจริงสายส่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยจากภัยธรมชาติและเหตุที่ควบคุมไม่ได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ไฟดับได้ทันทีและตลอดเวลา กระทบต่อระบบในภาพรวมของภาคใต้ได้เหมือนกับในปี 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบและเสียหายอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ จากแผน PDP 2018 Rev.1 ซึ่งได้บรรจุโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่า “กำลังการผลิตภาคใต้ไม่สามารถรองรับเหตุสุดวิสัยเหตุโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (N-1) ได้ ดังนั้น ต้องพึ่งพากำลังการผลิตไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างภาค เพื่อรักษาความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้จึงจำเป็นต้องจัดสรรให้มีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี”

4. ปัจจุบันโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีฉันทามติให้ก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (คชก.) แล้วด้วย

ในฐานะที่สร.กฟผ.เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน การสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงเป็นหน้าที่โดยตรงของ กฟผ. ดังนั้นจึงขอให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีไว้ในแผน PDP 2024 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในแต่ละภาค โดยให้ลดการพึ่งพากำลังผลิตจากภาคอื่น

 

                                                                               
                                                                                                                                              

ที่มา : MgrOnline